Algemene voorwaarden Stichting BE TOUGH

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door stichting BE TOUGH in enig jaar te organiseren evenement.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze stichting BE TOUGH) waarmee de
deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke evenement wat stichting Be Tough organiseerd.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de
organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
2.2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld direct bij inschrijving is voldaan.( En) Een maand voor aanvang het totaal aan sponsorgeld heeft ingebracht en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Deelnemers aan de zwemtocht mogen hun deelnamebewijs en startnummer niet overdragen of verkopen aan (een) andere deelnemer(s).

Artikel 3: Opzeggen

3.1. Bij opzeggen is restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen uitgesloten.
3.2. Kan een deelnemer door overmacht zoals ziekte, blessure of een begrafenis niet deelnemen en is het totale sponsorbedrag ingebracht word er i.o.m. organisator een passende oplossing gezocht, voor zover dit binnen de mogelijkheden van de organisator ligt.

Artikel 4: Betaling

4.1. Ten minste 1 maand voor het evenement moet het totaal aan sponsorgeld zijn voldaan aan stichting BeTough.
4.2. Deelnemers zijn verplicht sponsorbijdrage te incasseren via hun persoonlijke pagina op de website van stichting Be Tough. Sponsors kunnen via de persoonlijke pagina het sponsorgeld direct overmaken aan stichting Be Tough. De sponsorbijdrage is dan direct zichtbaar met de geldmeter onderaan op de persoonlijke pagina.

Artikel 5: Overmacht

5.1.. De organisator kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het evenement niet te laten plaats vinden. Bij afgelasting door overmacht zal een nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan uiterlijk 7 dagen later plaats. Als de alternatieve datum ook niet kan zal als derde optie op die datum een alternatief evenement plaatsvinden. Als de deelnemer(s) niet in staat is deel te nemen aan het alternatief zal er geen restitutie van
inschrijfgelden en extra bestellingen aan de deelnemer plaats vinden.
5.2. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het
evenement als gevolg van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
6.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
6.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn letsel, ziekte of overlijden, veroorzaakt door zijn
deelname aan het evenement.
6.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
6.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid van schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer
mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove nalatigheid.

Artikel 7: Portretrecht

7.1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van gemaakte foto’s en overig beeldmateriaal direct voor, tijdens en direct na het evenement waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in hun bestand. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.
8.2. De deelnemer geeft teostemming voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
8.3. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 9: Reglement

9.1. Op de deelname door de deelnemer aan het evenement is van toepassing het daaraan overeenkomstige reglement, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Laatste nieuws

Gezonde spieren voor zieke spieren

De zwemtocht Den Helder - Texel wordt jaarlijks belangenloos georganiseerd door Stichting Be Tough. De deelnemers opbrengsten worden volledig gedoneerd aan Spieren voor Spieren. Zij zetten zich in voor meer en beter onderzoek naar spierziektes. Op deze manier zetten alle deelnemers van de zwemtocht hun gezonde spieren in voor zieke spieren.

De zwemtocht wordt niet door Spieren voor Spieren georganiseerd, maar zet zich in voor Spieren voor Spieren.

Spieren voor Spieren

2010 - 2021 | Alle rechten voorbehouden

Website realisatie door idot!webengineers